Sikkerhetsblad-SDB231_i-spraywash DesTab_NO_V4․0_220427